Henvisning til DIGNITYs klinik i København

Henvisningsskemaer til download

Sådan henvises til behandling

Henvisning til rehabilitering skal ske via egen læge eller anden speciallæge.

Alle over 15 år henvises ved at lægen udfylder et henvisningsskema (’individuelt’ skema).

Skemaet sendes derefter som pdf-fil, vedhæftet som bilag, til en elektronisk sygehushenvisning (REF01) til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur  (Lokationsnr.: 5790001376147)

Alternativt kan skemaet udskrives og sendes pr brev til:

DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur
Bryggervangen 55
2100 København Ø

Ved henvisning til familiebehandling skal lægen desuden udfylde familiehenvisningsskemaet. Dette sendes med én eller flere af de individuelle henvisninger på familiemedlemmer over 15 år.

OBS frem til udgangen af 2018 er al familiebehandling i DIGNITY målrettet familier med traumerelateret vold. Hvis der foreligger et oplæg fra kommunen til dette behandlingstilbud, vedhæfter lægen dette oplæg til henvisningen.

Hvad sker i det videre forløb?

Når DIGNITY modtager henvisningen, vil der foregå en papirvisitation ved læge, hvorefter der indkaldes til visitationssamtale. På baggrund af visitationssamtalen vurderes det hvorvidt patienten/familien er i målgruppen for et forløb i DIGNITY, og det vurderes hvorvidt patienten/familien er motiveret for og kan profitere af behandlingen. Patienten/familien kommer derefter på venteliste til behandling.
Egen læge og patient vil derefter blive orienteret skriftligt vedr. plan.

Aktuelle ventetider

Ventetid på visitation: Alle patienter inviteres til en visitationssamtale inden for 4 uger efter modtagelse af henvisningsskema.

Ventetid på tværfaglig rehabilitering: ca. 18 mdr.

Aktuelt er der ingen ventetid på familiebehandling

Hvem kan blive behandlet hos DIGNITY?

Patienter med alvorlige psykiske, fysiske og sociale problemer, som har været udsat for tortur, vold eller traumatiske hændelser under krig samt politisk forfølgelse kan via egen læge blive henvist til behandling. Ligeledes kan familiemedlemmer, som lever sammen med den traumatiserede henvises til DIGNITY.

Den henviste skal kunne indgå aktivt i et tværfagligt helhedsorienteret behandlingstilbud, hvilket forudsætter, at vedkommende ikke har et ubehandlet misbrugsproblem, er langvarigt psykotisk, lider af en alvorlig personlighedsforstyrrelse eller er svært selvmordstruet.

Særlige behandlingstilbud

KOMPAS – tidlig indsats til traumatiserede flygtninge

Afsluttes ved udgangen af 2018.

Målgruppe:
Alle arabisktalende flygtninge i alderen 18-65 år, der har opnået asyl og som har haft ophold i Danmark i max. 3 år fra der er opnået asyl. Endvidere skal de udvise symptomer på hhv. akut belastningssyndrom, posttraumatisk belastningsreaktion eller tilpasningsreaktion. Det vil sige symptomer såsom voldsomme genoplevelser af deres traumatiske fortid, søvnproblemer, hukommelses- og koncentrationsbesvær, udpræget vagtsomhed eller depressive symptomer. Den henviste må ikke have en aktuel misbrugsproblematik eller deltage i anden traumerelateret behandling.

Læs mere om KOMPAS her.

Familiebehandling til traumatiserede familier med flygtningebaggrund

Afsluttes ved udgangen af 2018.

Målgruppe:
Familier med børn under 18 år, hvor mindst et familiemedlem:

  • har flygtningebaggrund
  • har været udsat for traumer som krig, forfølgelse, fængsling og/eller tortur
  • ved visitationssamtalerne på DIGNITY vurderes til at have en eller flere traumerelaterede lidelser

Familien skal have opholdstilladelse i Danmark.

Kommunalt oplæg til brug ved henvisning af familie via egen læge
I de tilfælde, hvor der foreligger en kommunal bekymring/opmærksomhed på en families problematik, er det en god ide, at kommunen udfylder skemaet Kommunalt oplæg til brug ved henvisning, og videregiver dette til familiens/barnets læge.
Kommunen samarbejder således med henvisende læge ved at formidle vigtige baggrundsoplysninger om familiens situation ved en eventuel henvisning.

Læs mere om familiebehandling her.