Forebyggelse af vold og tortur

Både i Danmark og internationalt arbejder DIGNITY med forebyggelse af tortur.

Information om forebyggelse af tortur

I Danmark

Vores arbejde i Danmark foregår blandt andet inden for rammerne af den Nationale Forebyggende Mekanisme (NPM) under Tillægsprotokollen til FN’s Torturkonvention (OPCAT). Sammen med Folketingets Ombudsmand og Institut for Menneskerettigheder monitorerer vi forholdene i danske fængsler og andre lukkede institutioner og er med til at sikre, at Danmark overholder sine menneskeretlige forpligtelser.

Internationalt arbejde

I lande, hvor menneskerettighedssituationen er meget problematisk, f.eks. Egypten og Belarus, arbejder vi tæt sammen med civilsamfundsorganisationer for at bekæmpe undertrykkelsen af landets civilsamfund, yde juridisk bistand til indsatte i fængsler og dokumentere alvorlige menneskerettighedsforbrydelser, herunder tortur.

I en række lande arbejder vi sammen med partnere for at øge respekten for FN’s Torturkonvention og andre internationale konventioner og normer, der skal forhindre krænkelser af menneskerettighederne. Vi bistår vores partnerorganisationer og offentlige myndigheder i forskellige lande i arbejdet for reformer på retsområdet og for at forbedre forholdene for mennesker, der er frihedsberøvet.

Fra vores landekontorer i Jordan og Tunesien arbejder vi tæt sammen med organisationer og myndigheder og andre lande i Mellemøsten og Nordafrika for at fremme vores mål.

Vi bekæmper vold i fattige byområder, der er præget af ulighed, korruption og undertrykkelse. Sammen med partnerorganisationer udvikler vi viden om, hvordan tortur og organiseret vold kan reduceres i den type byområder, og hvordan man skaber tryggere og sikrere levevilkår

Internationale programmer

Vi samarbejder med partnere verden over. Det sker blandt andet gennem målrettet kapacitetsudvikling af civilsamfundspartnere, vidensinstitutioner og myndigheder i udviklings- og transitionslande.

Sundhedsfaglig ekspertise i kampen mod tortur

Tortur har betydelige fysiske, psykiske og sociale konsekvenser, og læger og andre sundhedsprofessionelle spiller en central rolle i udøvelse, dokumentation og forebyggelse af tortur samt rehabilitering af torturofre. Sundhedsfaglig ekspertise er derfor et vigtigt værktøj i kampen mod tortur. DIGNITY’s sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle og formidle viden om torturs sundhedsmæssige konsekvenser, den sundhedsfaglige forebyggelse af tortur samt monitorering og evaluering af sundhedsfaglige indsatser.

På dette grundlag deltager de sundhedsfaglige eksperter i projektsamarbejde med resten af DIGNITY og giver sundhedsfagligt input i alle faser af projekterne.

I Danmark deltager det sundhedsfaglige team i tilsyn på steder, hvor folk er frihedsberøvede, og teamet deltager med sundhedsfaglig ekspertise i det internationale samarbejde mod tortur.

DIGNITY’s sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle og formidle viden om torturs sundhedsmæssige konsekvenser og den sundhedsfaglige forebyggelse af tortur. Det sker gennem forskningsprojekter, artikeludgivelser, og udarbejdelse af manualer og faktaark. Formålet er at udbrede viden om tortur og bidrage til forskningen på området.

Derudover arbejder de sundhedsfaglige eksperter med opbygning og udvikling af sundhedsfaglig kapacitet hos partnerorganisationer, for eksempel i form af undervisning og udvikling af undervisningsmateriale. Dette kan være i form af undervisning af medicinstuderende i hvordan man opdager tortursymptomer og behandler torturofre.

Dokumentation af tortur og dens følgevirkninger hos ofrene tjener mange formål. Udover i retssager, hvor ofrene kan blive tilkendt erstatning og torturbødlen kan blive retsforfulgt, kan dokumenterede tilfælde af tortur også bruges til for eksempel at illustrere omfanget eller typen af tortur i et givent område, og civilsamfundsorganisationer kan bruge informationen i deres fortalerarbejde overfor ansvarlige myndigheder og andre. Endelig kan det at have været udsat for tortur være en afgørende faktor for, om en asylansøger kan få asyl.

Dokumentation af tortur udføres typisk i et samarbejde mellem læger, psykologer og jurister. Istanbul Protokollen er et internationalt anerkendt dokument, der beskriver, hvordan dokumentation af tortur bør foretages i et samarbejde mellem disse tre faggrupper. Med udgangspunkt i Istanbul Protokollen arbejder de sundhedsfaglige eksperter sammen med DIGNITY’s jurister om at udvikle manualer, der beskriver, hvordan man kan identificere torturoverlevere og dokumentere torturens følgevirkninger, også uden at være retsmedicinsk eller juridisk ekspert.

Derudover udvikler og gennemfører DIGNITY’s sundhedsafdeling også undervisningsforløb for læger, medicinstuderende, sundhedspersonale, tilsynsmyndigheder og andre, der kan støde på torturoverlevere i deres daglige arbejde. I enkelte tilfælde gennemfører sundhedsafdelingens læger selv torturundersøgelser.

Eksempel (Nationalt):

For nylig har sundhedsafdelingen sammen med jurister fra DIGNITY, en retsmediciner og en ekspert i tværkulturelle studier tilrettelagt og afholdt et undervisningsforløb for Udlændingestyrelsen om tortur. Undervisningen omfattede bl.a. den juridiske definition af tortur, torturens følgevirkninger og ydre tegn på tortur, og ting man skal være opmærksom på, når man interviewer en torturoverlever.

Eksempel (Internationalt):

Uddannelse af sundhedspersonale, herunder retsmedicinere, fængselslæger og psykologer i Marokko om identifikation af torturoverlevere, korrekt og faglig dokumentation af tortur og etiske og juridiske forpligtelser vedrørende tortur sager.

Støtte til forbedring af procedurer i forbindelse med de indledende lægeundersøgelser i fængsler i Marokko samt procedurer vedrørende dokumentation af død under frihedsberøvelse.

Aktivt engagement i udviklingen af et supplement til Istanbul Protokollen, der vil give opdateret viden og et par ekstra kapitler. Processen omfatter FN nøglepersoner og et stort antal repræsentanter for civilsamfundet fra hele verden.

Udvikling af en dokumentationsmanual og undervisningsmateriale for nordafrikanske ikke-ekspert advokater og læger, der kan møde torturoverlevere i deres daglige praksis.

Regelmæssige tilsyn med fængsler og andre institutioner, hvor folk er frihedsberøvede, er internationalt anerkendt som en central måde til forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Tilsyn kan gennemføres af forskellige instanser, for eksempel i regi af den valgfri tillægsprotokol til FNs torturkonvention, OPCAT (Optional Protocol to the Convention Against Torture), der pålægger underskrivende stater at etablere et uafhængigt tilsynssystem. Også menneskerettighedsinstitutter og civilsamfundsorganisationer kan gennemføre tilsynsbesøg.

DIGNITY’s sundhedsfaglige eksperter arbejder med at udvikle værktøjer, der kan bruges ved tilsyn med sundhedsforholdene i særligt fængsler. Vi har fokus på både de indsattes sundhedstilstand, på sundhedsvæsenets opbygning og funktion og på faktorer i fængslet, der kan påvirke de indsattes sundhedstilstand, fx pladsforhold, ventilation og lignende.

Derudover har vi fokus på de særlige etiske dilemmaer, sundhedspersonalet kan opleve i et fængsel. Tilsynsværktøjerne udarbejdes på baggrund af internationale standarder, fx de europæiske fængselsregler og Mandela Rules, som er internationalt anerkendte minimumsstandarder for behandling af indsatte i fængsler.

Vi understøtter udviklingen af lokale guidelines m.v. og vi underviser sundhedspersonale og andre tilsynsgående i, hvordan tilsyn med sundhedsforhold gennemføres mest hensigtsmæssigt.

Eksempel (nationalt):

I Danmark deltager læger fra sundhedsafdelingen i den danske nationale forebyggende mekanisme i henhold til mandatet i tillægsprotokollen til FNs torturkonvention, OPCAT. Mekanismen består i Danmark af Folketingets Ombudsmand i samarbejde med DIGNITY og Institut for Menneskerettigheder. Vi besøger fængsler og arresthuse, detentioner, psykiatriske afdelinger, socialpsykiatriske bosteder, asylcentre m.m. Derudover holder vi møder med relevante myndigheder, bl.a. Kriminalforsorgen, hvor vi kan pege på mere generelle problemer og rådgive om, hvordan sundhedsforholdene kan forbedres.

Eksempel (Internationalt):

Udvikling af en sundhedsmonitoreringsmanual, der har til formål at støtte myndigheder og enkeltpersoner, der monitorerer fængsler og detentioner ved at fokusere på sundhedsaspekterne ved monitoreringen.

Uddannelse af officielle myndigheder med ansvar for monitorering af fængsler og detentioner (Nationale Forebyggende Mekanismer og / eller Menneskerettighedsinstitutter) i Marokko og Tunesien. Dette omfatter samskabelse af nationale retningslinjer for monitorering af sundhedsaspekter i fængsler og detentioner.