Fortalerarbejde

Advokerer for ændringer i lovgivning, politik og praksis på lokalt, nationalt og internationalt niveau.

Med udgangspunkt i torturoverlevernes værdighed og helbred har vores fortalerarbejde til formål at forebygge tortur, stille torturbødlerne til ansvar samt at sikre oprejsning og rehabilitering til overleverne. 

Information om Dignitys fortalerarbejde

I Danmark

Vi arbejder for at sikre, at Danmark overholder sine internationale forpligtelser, navnlig FN’s Torturkonvention og Den Europæiske Menneskerettigheds-konvention. Vi udtaler kritik, når lovgivning eller myndighedernes praksis  kommer på kant med konventionerne. Derudover rådgiver og underviser vi relevante myndigheder i respekten for menneskerettigheder.

Læs om vores arbejde med strafcelle

DIGNITY vil i de kommende år arbejde for at:

  • Styrke forholdene for flygtninge og asylansøgere med fysiske/psykiske skader fra krig, flugt og tortur i Danmark.
  • Forbedre forholdene for mennesker, der er frihedsberøvet i Danmark, herunder indsatte i fængsler, tvangsindlagte i psykiatrien og personer, der er frihedsberøvet efter udlændingeloven med fokus på, om der sker overtrædelser af EMRK artikel 3.
  • Bidrage til at styrke menneskerettighedernes plads i dansk udenrigs-, udviklings- og migrationspolitik.

Høringssvar

DIGNITY er fast høringspart på lovgivning inden for DIGNITY's mandat.

Rapportering til FN og Europarådet

En stor del af vores nationale fortalervirksomhed består i at udarbejde skyggerapporter til FN’s traktatkomiteer, den Universelle Periodiske Bedømmelse (UPR) i Menneskerettighedsrådet og Europarådets torturkomité (CPT).

Internationalt

DIGNITY og dets partnere vil arbejde for:

  • Advokere for ændringer af lovgivning, politik og praksis på lokalt, og nationalt niveau i DIGNITY’s partnerlande. Påvirke international ’norm-setting’ og hermed styrke den internationale retsbeskyttelse mod tortur og anden umenneskelig behandling. 
  • Vi samarbejder med lokale, nationale og internationale civilsamfundsorganisationer samt det internationale og regionale menneskerettighedssystem, navnlig FN og Europarådet.
  • DIGNITY medarbejdere er også medlem af FNs Sub-Komité til Forebyggelse af Tortur (SPT) og Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur (CPT). 

DIGNITY vil i de kommende år arbejde for at:

  • Frihedsberøvede personer indenfor strafferetsplejen behandles humant, har værdige afsoningsforhold og beskyttes mod vilkårlig anholdelse og frihedsberøvelse.
  • Flere mennesker i fattige byområder lever i sikkerhed og er beskyttet mod statslig og ikke-statslig vold.
  • Flygtninge og migranter nyder øget beskyttelse mod tortur og refoulement og har adgang til sundhed og rehabilitering.
  • Ofre for tortur og anden vold nyder i stigende grad retten til oprejsning og rehabilitering.


Læs mere på DIGNITY’s internationale side