Alt for mange ubesvarede spørgsmål i lovforslag om Kosova-fængsel

DIGNITY opfordrer regeringen til at vente med at fremsætte lovforslag om at leje 300 fængselspladser i Kosova

Helt centrale spørgsmål er stadig uafklarede i det lovudkast, som regeringen har sendt i høring om leje af fængselspladser i Kosova.

Det skriver DIGNITY i et 24 siders høringssvar til lovudkastet.

Regeringen indgik i december 2021 en flerårsaftale med Dansk Folkeparti, SF og Konservative om Kriminalforsorgens økonomi. Et led i aftalen er, at Danmark lejer 300 fængselspladser i Kosova. Fængselspladserne skal bruges til indsatte, der ved danske domstole er dømt til udvisning. Kort før jul underskrev regeringen en politisk erklæring med Kosovas regering om leje af fængselspladserne.

DIGNITY’s juridiske chef Therese Rytter opsummerer DIGNITY’s vigtigste bekymringer i tre punkter:

»For det første giver lovforslaget justitsministeren en meget vidtgående bemyndigelse til at fravige straffuldbyrdelsesloven og vedtage regler uden om Folketinget i det omfang, det er nødvendigt for den praktiske gennemførelse af afsoningen i Kosova. Det udfordrer retssikkerheden. For det andet er der risiko for umenneskelig og nedværdigende behandling, da mange indsatte i Kosovas fængsler har klaget over fængselspersonalet overgreb, herunder spark og knytnæveslag. Det er dokumenteret af Europarådets Torturkomité. For det tredje overdrager Danmark ansvaret for efterforskning af tilfælde af umenneskelig behandling og korruption i fængslet til lokale myndigheder. Hermed vil Danmark ikke kunne opfylde sine menneskeretlige forpligtelser efter FN’s torturkonvention«, siger Therese Rytter.

Så længe der ikke foreligger en endelig aftale med Kosova, vil Folketinget skulle tage stilling til planerne på et grundlag, der ikke er tilstrækkeligt oplyst, påpeger DIGNITY i høringssvaret og anbefaler regeringen at vente med at fremsætte lovforslaget, til der foreligger en traktat med Kosovas regering.

Blandt de mange uafklarede forhold nævner DIGNITY, at det er uklart, hvilke forhold der reguleres af henholdsvis dansk og kosovarisk lovgivning. Fængselsledelsens kompetencer og ansvar fremstår uklart ligesom reglerne om behandling af klager fra indsatte.

Dårlige norske erfaringer

DIGNITY gør opmærksom på, at Norge tidligere har haft dårlige erfaringer med at leje fængselspladser i udlandet, nemlig i Holland:

»Erfaringen fra den norske model viser således, at gennemførelsen af en sådan ordning i praksis er problematisk. Her var der endda tale om overførsel til et land inden for EU, som havde tiltrådt EMRK og var medlem af Europarådet«, hedder det i DIGNITY’s høringssvar.

Kosova er hverken medlem af  Europarådet eller FN og er derfor heller ikke folkeretligt forpligtet af  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) eller FN’s menneskerettighedskonventioner, herunder FN’s torturkonvention.

Særlig interesse samler sig om sundhedsbetjeningen af de indsatte. Faktisk får sundhedsministeren endnu mere vidtgående beføjelser på sundhedsområdet end justitsministeren har på de øvrige områder. Udgangspunket på sundhedsområdet er, at ministeren kan beslutte, at de eksisterende regler på sundhedsområdet skal finde anvendelse i Kosovo med de nødvendige tilpasninger og fravigelser. Der er altså ikke tale om at de – ligesom efter straffuldbyrdelsesloven – som udgangspunkt vil finde anvendelse. DIGNITY’s konstituerede sundhedsfaglige chef, overlæge Marie Brasholt siger:

»Ud over at det i sig selv er bekymrende, at ministeren får så vide beføjelser, er det også bekymrende, at der stadig er så mange forhold, man ikke har det fulde overblik over på sundhedsområdet, at man ikke på nuværende tidspunkt kan sige mere om, hvilke regler der kommer til at gælde«.

Ifølge lovudkastet skal de indsatte forpligtes til at tegne en sundhedsforsikring, som skal finansieres af penge, som den indsatte er tvunget til at spare op. Indsatte i danske fængsler har ikke pligt til at tegne en sundhedsforsikring, »og der er derfor tale om forskelsbehandling«, som der står i DIGNITY’s høringssvar.

Ingen plan B

Men det er ikke en gang sikkert, at der findes forsikringsselskaber, der vil tegne sundhedsforsikringer for de indsatte. Marie Brasholt siger:

»Regeringens lovudkast indeholder ikke en plan B. Hvad hvis det ikke kan lade sig gøre at tegne private sundhedsforsikringer? Der er kun en plan A, som man vel at mærke ikke ved om kan lade sig gøre. Det er i sig selv usædvanligt, og det spørgsmål må afklares«.

DIGNITY indgav – på linje med andre organisationer og en række myndigheder – sit høringssvar ved udgangen af marts. Det forventes, at regeringen allerede i denne folketingssamling fremsætter sit lovforslag, så det kan vedtages inden sommerferien.

Læs DIGNITYs høringssvar her:

Høringssvar JM – Fængselspladser Kosovo og disciplinærstraffesystem (2022-03-30)

Seneste nyheder