Strafcelle

Tidligere indsat fortæller om sine oplevelser i strafcelle

Emil, der læser til pædagog og er tidligere indsat, fortæller om sine oplevelser med det danske fængselssystem og strafcelle som disciplinærstraf.

Fakta om strafcelle

Strafcelle betegner en form for isolation, som en indsat kan blive placeret i, hvis han eller hun bryder fængslets regler. Isolationen kan vare i op til 23 timer i døgnet, hvor den indsatte er afskåret fra kontakt med andre med maks. en times gårdtur, som også foregår alene.

Læs mere om strafcelle her: https://www.dignity.dk/wp-content/uploads/solitary-confinement-factsheet-6-english.pdf

I Danmark har vi et af de strengeste systemer for disciplinære straffe i Europa og har blandt andet en helt anden praksis end vores nabolande, Norge og Sverige, hvor loven ikke indeholder isolation som straf.

Siden 2010 har vi set en eksplosiv stigning i brugen af strafcelle i danske fængsler. I 2010 var der 2.848 tilfælde af ubetinget strafcelle, mens det toppede i 2018 med 4.085. Siden er der sket et lille fald med 3.654 strafcelleanbringelser i 2022. Det viser Kriminalforsorgens egne tal (se årsstatistik www.kriminalforsorgen.dk).

Samtidigt er særligt brugen af langvarig strafcelle steget voldsomt i de senere år. I 2012 var der fem tilfælde af strafcelle i mere end 15 dage. I 2019 var det tal steget til 705. I 2022 var tallet 524.

Den danske lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Straffuldbyrdelsesloven) hjemler tre former for sanktioner, som danske fængsler og arresthuse kan bruge over for indsatte. Det drejer sig om advarsel, bøde og strafcelle, hvor strafcelle er den absolut hårdeste form.

Den 9. juni 2022 vedtog Folketinget et lovforslag, som indfører fire nye typer af disciplinærstraffe: 1) midlertidigt udgangsforbud, 2) midlertidig begrænsning af retten til besøg, 3) midlertidig begrænsning af retten til brevveksling og 4) midlertidig begrænsning af retten til telefoni. De tre sidstnævnte disciplinærstraffe omfatter ikke den indsattes nærtstående. De nye straffe indføres 1. juni 2023.

De forseelser, indsatte kan få strafcelle for, kan spænde fra rygning eller groft sprogbrug over brug af mobiltelefon til trusler, vold og overfald.

I Danmark kan en voksen indsat i dag få strafcelle i op til 4 uger. Lovændringen af 9. juni 2022, som træder i kraft den 1. juni 2023, medfører, at den øvre grænse for strafcelle for voksne som udgangspunkt reduceres til 14 dage, medmindre sagen angår vold mod personalet. I denne typer af sager kan der undtagelsesvist ikendes strafcelle på optil 4 uger.

Unge under 18 år kan i dag ikendes strafcelle i op til 7 dage, medmindre sagen angår vold mod personalet. I praksis fastsættes varigheden af en strafcelleanbringelse over for unge under 18 maksimalt til 3 dage, medmindre der er tale om vold mod personalet eller andre medindsatte.

Problemet ved strafcelle er, at isolation kan være utrolig skadeligt for den enkeltes sundhed.

Det kan blandt andet medføre koncentrationsbesvær, angst, depression og psykoser, men også en øget risiko for selvskade, selvmordsforsøg og selvmord. Hvor slemt den enkelte bliver påvirket afhænger af en række andre faktorer – herunder den enkeltes sårbarhed, men også varigheden af isolationen, de fysiske rammer og hvilke regler, der er for isolerede fx om der er adgang til læsestof og andet tidsfordriv.

I to nye studier baseret på danske data har man desuden vist, at anbringelse i strafcelle kan påvirke tiden efter løsladelse. I det ene studie fandt man højere dødelighed 5 år efter løsladelse for dem, der havde siddet i strafcelle sammenlignet med dem, der ikke havde (læs med her), og i det andet fandt man højere arbejdsløshed og højere risiko for at være blevet dømt for en ny forbrydelse 3 år efter løsladelse (Læs med her).

Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 3, at ingen må underkastes tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Danmark er i kraft af EMRK forpligtet til at sikre, at indsatte ikke behandles i strid med forbuddet i EMRK artikel 3.

Det følger af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols (EMD) praksis, at anbringelse i strafcelle i konkrete tilfælde kan føre til umenneskelig behandling – og i værste tilfælde til tortur.

Brugen af isolation er endvidere reguleret af FN’s Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners – bedre kendt som Nelson Mandela Reglerne – fra 2015. De indeholder blandt andet bestemmelser om brug og varighed af isolation og om sundhedstilsyn med personer, der er isolerede. Mandela Reglerne fastslår i Regel 43, at langvarig isolation under ingen omstændigheder må benyttes som disciplinær sanktion. I regel 44 defineres langvarig isolation som isolation, der overstiger 15 efterfølgende dage.

Det fremgår i forlængelse heraf af Regel 45, stk. 2, at pålæggelse af isolation bør være forbudt over for indsatte med mental eller fysisk handicap, når deres helbred ville forværres af sådanne foranstaltninger. Forbuddet mod anvendelse af isolation og lignende foranstaltninger finder tilsvarende anvendelse i sager der involverer kvinder og børn.

De europæiske fængselsregler regulerer også brugen af isolation som straf, bl.a. regel 60.5, hvor af det følger, at isolation kun må ikendes som disciplinærstraf i ganske særlige tilfælde og kun for et bestemt tidsrum, som skal være så kort som muligt.

DIGNITY anbefaler

DIGNITY har længe arbejdet for at reducere brugen af strafcelle på grund af de skadelige virkninger.

Vi anbefaler derfor, at brugen af strafcelle bringes i overensstemmelse med FN’s Mandela-regler, de europæiske fængselsregler og CPT’s praksis.

Marie Brasholt fortæller om brugen af strafcelle i danske fængsler.

Strafcelle og sundhed

Strafcelle kan medføre alvorlige, psykiske konsekvenser for den enkelte. Nogle af de mest almindelige psykologiske symptomer relateret til isolation er blandt andet depression, angst og koncentrationsbesvær. Konsekvenserne kan både ses som en forværring af eksisterende psykiske lidelser, men også ved nye psykiske problemer, som ikke nødvendigvis forsvinder, når isolationen ophører. Nogle grupper er særligt sårbare bl.a. børn, unge og personer, der allerede har en psykisk lidelse, men man kan samtidigt ikke på forhånd forudse, hvem der vil blive ramt.

Debatindlæg

Politiken 11. november 2020

Elna Søndergaard fortæller om brugen af strafcelle i danske fængsler.

Danske fængsler er fanget i en ond cirkel

Udsendelsen “Kriminelt: Fængsler under pres”, som blev sendt på DR for nylig, udstiller et ræs mod bunden i fængslerne. Fængselsbetjentene falder fra, mens de indsatte sættes i isolation i stor stil. Det er på ingen måder holdbart.

Af Bo Yde Sørensen, formand for Fængselsforbundet og Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver, DIGNITY

Læs debatindlægget

Politiken 5. august 2021

Isolationsfængsling2

Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY:

Alt for mange indsatte i danske fængsler sidder isoleret i ugevis. Mere end 4.000 gange om året bliver indsatte i danske fængsler sendt i isolation som straf, fordi de har brudt fængslets regler. Danmark bør lade sig inspirere af Norge og Sverige, hvor indsatte straffes helt uden sundhedsskadelig isolation.

AF LOUISE HOLCK OG RASMUS GRUE CHRISTENSEN, Direktører i hhv. Institut for Menneskerettigheder og Dignity – Dansk Institut mod Tortur

Læs debatindlægget

Statistik på brugen af strafcelle i Danmark fra 2010 - 2020

Søjlediagram over diciplinærstraffe, ubetingede og betingede strafceller
Kilde: Kriminalforsorgens årsstatistik. Tallene for 2022 er trukket fra Kriminalforsorgens statistiksystem (SAS) den 11. januar 2023. Tallene for 2022 er således foreløbige og vil kunne ændre sig, som følge af efterregistreringer.
Søjlediagram over ubetinget strafcelle
Kilde: Kriminalforsorgens statistik. Tallene for 2022 er trukket fra Kriminalforsorgens statistiksystem (SAS) den 11. januar 2023. Tallene for 2022 er således foreløbige og kan ændre sig, som følge af efterregistreringer.
Søjlediagram over langvarig strafcelle

Kilde: Kriminalforsorgens statistik. Tallene for 2022 er trukket fra Kriminalforsorgens
statistiksystem (SAS) den 11. januar 2023. Tallene for 2022 er således foreløbige
og vil kunne ændre sig, som følge af efterregistreringer.

Strafcelle i Europa

Senest opdateret januar 2020

Hvorfor strafcelle?

(Kriminalforsorgens statistik 2021, tabel 5.2)

42,9%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes for såkaldt ’uretmæssige dispositioner over effekter (genstande) og penge’. Det dækker over, at den indsatte har været i besiddelse af genstande, som ikke er tilladt at være i besiddelse af i fængslet. Det kan f.eks. være besiddelse af mobiltelefon, redskaber, som kan anvendes i forbindelse med misbrug af euforiserende stoffer, eller forskellige elektriske genstande.

25,0%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes for ’overtrædelse af regler fastsat af institutionens leder’. Det dækker over forskellige overtrædelser, som er fastsat af hensyn til orden og sikkerhed. Det kan f.eks. være, at den indsatte opholder sig på en afdeling, hvor personen ikke må være eller anvender upassende sprogbrug overfor medindsatte eller personale.

16,3%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for ’øvrige overtrædelser af straffeloven’. Det dækker over overtrædelser af straffeloven, som ikke er omfattet af de øvrige begrundelser. Dette kan f.eks. være vold og trusler mod medindsatte og personale, tyveri fra medindsatte eller fængslet og besiddelse af mobiltelefon i lukkede fængsler og arresthuse.

4,0%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes I sager, hvor den indsatte har undladt at følge personalets anvisninger.

3,9%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes ifm. ‘rygeregler’. Det dækker over overtrædelse af reglerne om, at de indsatte, ikke må ryge i eget opholdsrum eller på indendørs fællesarealer.

3,4%

Af sager om ubetinget strafcelle tilkendes for indsmugling, besiddelse og/eller indtagelse af alkohol, euforiserende stoffer og våben.

2,2%

Af sager om ubetinget strafcelle ikendes I sager, hvor den indsatte har afvist at afgive urinprøve.

Konferencer

Folketingets Retsudvalg

DIGNITY har løbende drøftet brugen af strafcelle som disciplinærstraf med Folketingets Retsudvalg.
Læs vores
foretræder for Retsudvalget nedenfor.